TOIMITUS- JA TAKUUEHDOT

SOVELTAMISALA

Näitä toimitusehtoja (”toimitusehdot”) sovelletaan kaikkiin Turvaukko Oy:n (”Turvaukko Oy”) ja sen asiakkaan (”Asiakas”) väliseen tuotteiden ja palveluiden (”Tuote”) kaupankäyntiin, Turvaukko Oy:n tekemiin tarjouksiin, toimituksiin ja myyntisopimuksiin, tilausvahvistuksiin ja toimittamiseen (”Toimitus”), elleivät osapuolet ole kirjallisesti nimenomaan muuta sopineet. Kaikista Toimitusehtojen muutoksista on sovittava kirjallisesti.

Nämä toimitusehdot ovat saatavissa mm. Turvaukko Oy:n Internet-sivuilla ja ne tulevat sopimuksen osaksi tarjoukseen, tilaukseen tai muihin kauppa-asiakirjoihin. Turvaukko voi ajoittain muuttaa näitä toimitusehtoja. Muutostilanteessa toimitusehdot ovat voimassa sellaisena kuin ne olivat tilausta tehtäessä.

KAUPAN PÄÄTTÄMINEN

1.1. Tarjouksen voimassaolo
Kirjallinen tarjous on voimassa 24 tuntia sen tekemisestä lukien, ellei tarjouksen yhteydessä muuta mainita. Suulliseen tarjoukseen on vastattava heti, ellei muusta vastausajasta sovita.

1.2. Tilaus / Sopimuksen syntyminen
Kauppa syntyy, kun Turvaukko on vahvistanut tilauksen tai toimittanut Tuotteen. Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun Asiakas on ilmoittanut hyväksyvänsä Turvaukko Oy:n tekemän tarjouksen ilman lisäehtoja tai muutoksia.

TURVAUKKO:N VELVOLLISUUDET

2.1. Toimitus
Tuote on vapaasti Turvaukko Oy:n varastossa. Internet-sivuilla, hinnastossa ja tarjouksissa mainitut hinnat tarkoittavat pakkaamatonta Tuotetta, jolloin toimitus-, rahti-, vakuutus-, pakkauskulut sekä asiakaskohtaiset kulut Turvaukko veloittaa erikseen. Tuote on mahdollista toimittaa Turvaukko Oy:n varastosta suoraan Asiakkaan asiakkaalle. Suoratoimitustilausten tekemiseen Turvaukko vaatii Ostajalta allekirjoitetun suoratoimitussopimuksen, jonka saa pyydettäessä Turvaukko Oy:n myynnistä.

Asiakkaalla on velvollisuus tarkastaa Tuotteet, kun ne on toimitettu Asiakkaalle. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, kun se on kuitattu vastaanotetuksi siten, että vastaanottaja on hyväksynyt Toimituksen huomautuksitta.

2.2. Toimitusaika ja seuraukset viivästyksistä
Turvaukko toimittaa Tuotteen erikseen sovittuna aikana. Ellei toimitusajasta ole toisin sovittu, Turvaukko toimittaa tuotteet välittömästi tai heti kun toimitettavaa Tuotetta on saatavissa. Mikäli toimitus viivästyy ilmoitetusta toimituspäivästä ja viivästys johtuu yksinomaan Turvaukko Oy:n toiminnasta, Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus. Purkuoikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli viivästys ei ylitä viittätoista (15) arkipäivää. Purkuoikeutta viivästyksen perusteella ei myöskään ole, mikäli kysymys on Tuotteesta, joka ei kuulu Turvaukko Oy:n normaaliin, varastoitavien tuotteiden valikoimaan ja jonka Turvaukko on tilannut tai hankkinut Asiakkaan pyynnöstä. Oikeus sopimuksen purkamiseen on ainut seuraamus viivästyksestä, eikä Turvaukko Oy:llä ole velvollisuutta korvata mitään viivästyksestä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneita vahinkoja.

2.3. Vaaranvastuun siirtyminen
Vaaranvastuu Tuotteen häviämisestä tai vahingoittumisesta siirtyy Turvaukko Oy:ltä Asiakkaalle näiden toimitusehtojen kohdan 3.1 mukaisen toimituslausekkeen mukaisesti, kuitenkin viimeistään, kun Tuote on luovutettu Asiakkaalle.

2.4. Tuotteen virheet ja vastuun rajoitus
Mikäli toimitetaan virheellistä Tuotetta, Turvaukko Oy:n vastuu rajoittuu enintään viallisen tai virheellisen Tuotteen korjaamiseen, vaihtamiseen samanlaiseen tai vastaavaan, tai jos sellaista ei ole saatavissa, Tuotteen arvon korvaamiseen, Turvaukko Oy:n valinnan mukaan. Mikäli on kyse ainoastaan virheellisestä tai puutteellisesta toimituksen osasta, vastaava velvollisuus koskee kyseistä toimituksen osaa. Turvaukko ei ole vastuussa mistään Asiakkaalle virheen johdosta mahdollisesti aiheutuneista vahingoista tai kustannuksista eikä Turvaukko ole koskaan velvollinen korvaamaan toiminnan keskeytykseen, saamatta jääneeseen katteeseen, Asiakkaan purkautuneeseen sopimukseen eikä muiltakaan mahdollisia Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvia välillisiä vahinkoja, johtuivatpa ne Tuotteessa olevasta virheestä tai viivästyksestä.

Turvaukko ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat mahdollisista Turvaukko Oy:n internet-sivujen käyttökatkoksista, tietojärjestelmäkatkoksista tai teknisistä häiriöistä. Turvaukko ei myöskään vastaa mahdollisista virheellisistä hintatiedoista, mikäli hinnoitteluvirhe on ilmeinen, eikä tällaiseen virheelliseen hintaan perustuva tilaus tai kauppa ole Turvaukko Oy:tä sitova.

2.5. Takuu
Myydylle Tuotteelle on voimassa takuu 1 vuosi, ellei muuta takuuaikaa ole erikseen kirjallisesti sovittu. Takuuaika alkaa Tuotteen toimituspäivästä Turvaukko Oy:ltä Asiakkaalle.

Suomen rajojen ulkopuolelle toimitettujen Tuotteiden osalta Tuotteen takuukäytännöt voivat poiketa Suomeen toimitetuista, esimerkiksi korvaavien tuotteiden kuljetuskustannusten osalta.

2.6. Ylivoimainen este (Force Majeure)
Mikäli Tuotteen viivästys tai mahdollinen vahingoittuminen johtuu ylivoimaisesta esteestä, joka on Turvaukko Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota ei ole voitu ottaa huomioon sopimuksentekohetkellä tai jonka seurauksia Turvaukko ei olisi voinut välttää, Turvaukko ei vastaa tällaisesta syystä johtuvasta virheestä tai viivästyksestä. Ylivoimaisiksi esteiksi luetaan muun muassa häiriö, lakko, sulku, boikotti tai muu työtaistelutoimenpide huolimatta siitä onko Turvaukko itse kohteena tai osallisena. Ylivoimaisiksi esteiksi luetaan myös sota, liikekannallepano, tulipalo, konevaurio, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö, tietojärjestelmähäiriöt ja tietojärjestelmiin kohdistuvat hyökkäykset, luonnonmullistukset, tuonti- tai vientirajoitukset, Turvaukko Oy:n tuotantotilaan kohdistuneet varkaudet, ilkivalta tai muu sellainen este, johon Turvaukko ei voi vaikuttaa. Myös Turvaukko Oy:n yhteistyökumppania, sopimuskumppania tai alihankkijaa kohdanneet ylivoimaiset esteet katsotaan vapauttamisperusteeksi, mikäli Tuotetta, palvelua tai alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai merkittävää ajanhukkaa hankkia muualta. Turvaukko Oy:n on ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä Asiakkaalle viipymättä, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

2.7. Toimittamatta jääneen tilauksen peruuttaminen
Mikäli Turvaukko ei pysty tuotannollisista tai toimituksellisesta syistä toimittamaan tilattua Tuotetta Asiakkaalle, Turvaukko voi tarjota korvaavaa Tuotetta Asiakkaalle. Korvaavan Tuotteen hinta on kuitenkin yksilöllinen, eikä vastaava kuin tilatun Tuotteen hinta. Asiakkaalla ei ole velvollisuutta tilata korvaavaa Tuotetta, jolloin kauppa purkautuu. Mahdollisessa eräkauppapalvelussa Turvaukko pidättää itsellään oikeuden peruuttaa tilaus.

ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET

3.1. Maksuehdot ja kauppahinnan tarkistaminen
Maksuehto määräytyy Turvaukko Oy:n yleisesti käyttämän maksuehdon mukaan, joka on neljätoista (14) päivää netto, ellei toisin ole sovittu. Ostajakohtainen maksuehto annetaan Asiakkaalle, jolle on myönnetty luottolimiitti, jolloin Asiakkaan kohdalla noudatetaan tätä maksuehtoa, ellei tosin ole sovittu. Tuote laskutetaan välittömästi toimituksen tapahduttua Turvaukko Oy:n varastosta, jolloin maksuajan laskenta alkaa. Mikäli lasku tai sen tarkoittama Tuotteen toimitus on joiltakin osin virheellinen, tulee Asiakkaan suorittaa lasku virheettömältä osaltaan. Asiakas on velvollinen suorittamaan viivästyskorkoa viivästyneestä maksusta. Viivästyskorko on 11 %, joka tullaan maksun viivästyessä laskuttamaan Asiakkaalta laskun eräpäivästä lähtien. Viivästyskorko laskutetaan erillisellä laskulla kuukausittain. Turvaukko Oy:llä on lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut. Lisäksi mikäli laskua ei makseta määräajassa, Turvaukko Oy:llä on oikeus pidättää Asiakkaan muita toimituksia, kunnes erääntyneet laskut on suoritettu tai Asiakkaalta on saatu Turvaukko Oy:n hyväksymä vakuus. Mikäli on tiedossa, että Asiakkaan suoritus tulee viivästymään oleellisesti, Turvaukko Oy:llä on myös oikeus pidättäytyä toimituksista. Luottolimiittiongelmista johtuvista viivästyksistä johtuen Asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen Turvaukko Oy:tä kohtaan, mikäli Tuote viivästyy.

Kauppahinta on Turvaukko Oy:n ja Asiakkaan välillä sovittu hinta. Jälleenmyyjien hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa tai muita julkisia maksuja, jotka lisätään erikseen kuhunkin laskuun. Kuitenkin Turvaukko pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistamiseen sopimuksen voimaantulon jälkeen, mikäli valuuttakurssit, tuontimaksut, arvonlisävero tai muut Turvaukko Oy:stä riippumattomat maksut, verot tai veronmuotoiset maksut muuttuvat ennen toimituspäivää.

3.2. Ostajan viivästys
Mikäli Tuote on tilattu Asiakkaan pyynnöstä Turvaukko Oy:n varastoon ja toimitus viivästyy Asiakkaasta tai tämän kontrollipiirissä olevista kolmannesta osapuolesta johtuvista syistä, Turvaukko Oy:llä on oikeus laskuttaa Tuote alun perin sovitun päivämäärään mukaan. Sama pätee myös muihin Asiakkaan toimesta pyydettyihin Tuotteen toimituksen lykkäyksiin. Turvaukko voi myös laskuttaa Asiakasta viivästyksestä aiheutuneista varastokustannuksista ja muista kustannuksista, sekä Tuotteen vanhenemisesta aiheutuvasta vahingosta.

3.3. Vakuudet
Mikäli Turvaukko Oy:llä on syytä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jää maksamatta, voi Turvaukko voi tarvittaessa vaatia Asiakkaalta vakuuden. Vakuus tulee antaa ennen Tuotteen toimittamista.

3.4. Reklamaatio, virheen korjaaminen
Jos toimitus on joltain osin virheellinen, Asiakkaan tulee ilmoittaa Turvaukko Oy:lle välittömästi, kuitenkin viimeistään kahdeksan (14) arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Turvaukko Oy:llä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi Tuote. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

3.5. Asiakasnouto
Mikäli Asiakas valitsee tilauksen toimitustavaksi asiakasnoudon, niin tilaus toimitetaan noudettavaksi Turvaukko Oy:n noutoon. Tilauksen voi noutaa Turvaukko Oy:n ERP-järjestelmään tallennettu Asiakkaan yhteyshenkilö, jonka tulee todentaa henkilöllisyys noutotilausta noudettaessa. Tilaus on noudettava kahden (2) arkipäivän kuluessa toimituksen valmistumisesta.

3.6. Tilauksen peruttaminen ja tuotteiden palauttaminen
Tietyissä yhdessä sovituissa tilanteissa Jälleenmyyjä Asiakas voi saada erillisluvan palauttaa Tuote Turvaukko Oy:lle. Näitä voivat olla esim. demotuotteiden palautukset. Asiakkaan vastuulla on huolehtia, että palautus tapahtuu Turvaukko Oy:n määrittelemien prosessien mukaisesti; Asiakas hakee Tuotteelle palautusluvan, palautettava Tuote on asianmukaisesti pakattu ja Tuote on asianmukaisesti lähetetty Turvaukko Oy:n antamaan osoitteeseen.

Mikäli kuluttaja asiakas ei jostain syystä ole tyytyväinen ostokseen tai muuttaa mieltä, ostajalla on 14 vuorokauden palautusoikeus tuotteelle, kaupan voi perua ilman erityistä syytä. Asiakas vastaa tuotteen palautuksesta aiheutuneista kuluista sekä vastaa että tuotteet ja kaikki tarvikkeet ovat alkuperäisessä pakkauksessa ja alkuperäisessä kunnossa. Hyvitämme postikulut vaihtaessasi tuotteen toiseen. Lisäksi on erityisesti huomioitava, että Asiakas huolehtii Tuotteen tietoturvallisesta tietojen tyhjentämisestä. Turvaukko pidättää itsellään oikeuden veloittaa Asiakkaalta palauttamisesta Turvaukko Oy:lle mahdollisesti aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti.

Palautuksen osoitetiedot

3.7. Toimituksen vastaanottaminen ja piilevät vahingot
Tuotteen vastaanottaja on velvollinen tarkastamaan Toimituksen oikeellisuus, laatu ja määrä vastaanottohetkellä. Mahdollisista poikkeamista tulee tehdä välittömästi huomautus ja merkintä rahdinkuljettajalle sekä reklamoida Turvaukko Oy:lle.

Piilevät vahingot, joita ei voida vastaanottohetkellä silmin havainnoida, tulee reklamoida Turvaukko Oy:lle seitsemän (7) vuorokauden kuluessa Toimituksen vastaanottamisesta. Tämän jälkeen päättyy rahdinkuljettajan ja Turvaukko Oy:n vahinkovastuu.

3.8. Suoratoimitukset jälleenmyyjän asiakkaalle
Jälleenmyyjän Asiakasta (Loppuasiakas), jolle Jälleenmyyjä on myynyt Tuotteen ja jolle Tuote toimitetaan suoraan Jälleenmyyjän pyynnöstä, koskevat samat toimitus- ja takuuehdot.

VAKUUTUS

Turvaukko vakuuttaa Toimituksen kuljetuksen osalta, ellei toisin sovita. Turvaukko Oy:n kuljetusvakuutus päättyy, kun Toimitus on saapunut vakuutussopimuksen mukaisesti Toimituksen toimitusosoitteeseen ja siellä purettu kuljetusvälineestä. Mikäli Asiakas tai kolmas osapuoli vakuuttaa Tuotteen kuljetuksen, tulee Asiakkaan toimittaa Turvaukko Oy:lle kirjallisesti vakuutusyhtiön nimi ja vakuutusnumero. Tällaisessa tapauksessa Asiakas on täysin vastuussa Tuotteesta siitä hetkestä lukien, kun Tuote on luovutettu Turvaukko Oy:n varastosta.

OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN

Omistusoikeus Tuotteeseen siirtyy Asiakkaalle vasta, kun kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan Turvaukko Oy:lle, ellei erikseen ole toisin sovittu.

IMMATERIAALIOIKEUDET

Tuotteiden ja ohjelmistojen immateriaalioikeudet ovat aina valmistajan omaisuutta. Asiakas ei saa muuttaa, piilottaa tai poistaa viittauksia kyseisiin immateriaalioikeuksiin. Kolmannen osapuolen esittäessä vaatimuksen tai väitteen Asiakasta tai loppukäyttäjää kohtaan patentin, tekijänoikeuden tai muun immateriaalioikeuden loukkauksen perusteella Turvaukko Oy:n toimittamaa Tuotetta koskien, Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa Turvaukko Oy:lle kyseisistä loukkauksista tai vaatimuksista. Ilmoitus on aina tehtävä kirjallisesti. Jälleenmyyjä Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää Turvaukko Oy:tä kohtaan vaatimuksia immateriaalioikeuden loukkauksen perusteella Turvaukko Oy:n toimittamia Tuotteita koskien. Sellaisten loukkauksien osalta, jotka valmistajien tuotteet ovat aiheuttaneet ja jotka Turvaukko on toimittanut, Turvaukko voi harkintansa mukaan esittää vaatimuksen valmistajaa vastaan Asiakkaan hyväksi tai siirtää kyseisen vaatimuksen Asiakkaalle. Turvaukko ei vastaa Asiakkaan kuluista, jotka aiheutuvat siitä, että Asiakas esittää vaatimuksia valmistajia kohtaan.

OHJELMISTOT

Turvaukko Oy:n toimittamien ohjelmistotuotteiden, käyttöohjeiden ja muiden asiakirjojen käyttöä ja takuuta koskevat ehdot perustuvat kyseisten ohjelmistovalmistajien erityisehtoihin. Erityisehdot sisältyvät erityisesti ohjelmiston lisenssisopimukseen ohjelmiston valmistajan ja lopullisen käyttäjän välillä. Jälleenmyyjä Asiakas sitoutuu suorittamaan ohjelmistotuotteiden jälleenmyynnin tai minkä tahansa muun luovutuksen huomioiden ohjelmistovalmistajan käyttö- ja takuuehdot. Jälleenmyyjä Asiakas vastaa siitä, että soveltuvat valmistajien ehdot siirretään edelleen loppukäyttäjille. Asiakkaiden tulee noudattaa valmistajan antamia ohjeita ohjelmistojen jakelua ja käyttöä koskien.

OSTAJAN ERITYISVELVOITTEET

8.1. Tuotteiden Vienti
Turvaukko Oy:n toimittamat tuotteet on tarkoitettu käytettäväksi ja pysyväksi Suomessa tai Asiakkaan kanssa erikseen yhdessä kirjallisesti sovitussa toimitusmaassa. Tuotteiden vienti Suomen rajojen ulkopuolelle (”Vienti”) tapahtuu kansainvälisten vientivalvontasäännösten alaisena. Erityisesti mikäli tuotteet on tuotu alun perin Yhdysvalloista, Vienti tapahtuu Yhdysvaltojen vientivalvontasäännösten alaisena. Asiakas sitoutuu itsenäisesti selvittämään kyseeseen tulevista ulkomaankaupan säännöksistä ja vientivalvontasäännöksistä sekä hankkimaan itsenäisesti kaikki tarvittavat luvat kyseeseen tulevilta ulkomaankaupan viranomaisilta ennen tuotteiden Vientiä.

Mikäli Turvaukko Oy:tä vastaan osoitetaan korvausvaatimuksia tai Turvaukko haastetaan oikeuteen, koska Asiakkaalla ei ollut yllä mainittuja valtuuksia tai Asiakas ei ole hankkinut soveltuvia vientilupia, Asiakas on velvollinen hyvittämään ja korvaamaan kaikki Turvaukko Oy:lle aiheutuneet kulut sekä vahingot.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Asiakas sitoutuu antamaan tilauksessa oikeat ja asianmukaiset tiedot Turvaukko Oy:lle Tuotteen Toimitusta varten. Turvaukko ei käsittele Asiakkaan henkilötietoja tämän sopimuksen nojalla. Mikäli Asiakas luovuttaisi rekisterinpitäjän roolissa hallussaan olevia henkilötietoja Turvaukko Oy:lle käsiteltäväksi, tulee sen toimittaa asiasta kirjallinen ilmoitus Turvaukko Oy:lle etukäteen. Siinä tapauksessa osapuolet sitoutuvat noudattamaan kaikkia EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 28 artiklan edellyttämiä määräyksiä ja sitoutuvat laatimaan tietojen käsittelystä erillisen tietosuojasopimuksen ennen henkilötietojen käsittelyn aloittamista.

Turvaukko rekisterinpitäjänä käyttää henkilötietoja ainoastaan rekisteriselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin siinä määritellyin ehdoin.

Turvaukko säilyttää henkilötietoa niin pitkään, kuin se on tarpeellista Tuotteen toimittamista varten, ellei pakottava laki velvoita muuhun (esimerkiksi kauppa-, kirjanpito ja/tai verolain säilytysaikamääräykset).

VASTUUNRAJOITUS

Turvaukko ei ole missään tilanteessa vastuussa Asiakkaalle aiheutuvista välillisistä vahingoista, kuten esimerkiksi menetetyistä tuloista, voitoista, tuotannosta tai tiedoista, taikka taloudellisista menetyksistä, tai epäsuorista ja erityisluonteisista vahingoista tai rangaistuksen luonteisesti tuomittavista korvauksista.

Turvaukko, sen toimittajat ja jakelijat eivät missään tapauksessa ole vastuussa mistään muistakaan menetyksistä tai vahingoista, joita eivät ole voineet kohtuudella ennakoida.

Turvaukko Oy:n kokonaisvastuu näiden ehtojen mukaisten Toimitusten osalta on kaikkina ajankohtina rajattu enintään Toimituksen arvoon.

SALASSAPITO JA TIETOSUOJA

Jälleenmyyjä Asiakas sitoutuu pitämään salassa kaikki luottamukselliseksi katsottavat kaupalliset tiedot kuten Turvaukko Oy:n, hinnastot, hinnoittelun osatekijät, tarjoukset, alennukset, sopimuksen ja sopimuksen sisällön. Turvaukko voi säilyttää tilauksiin, sopimuksiin ja asiakassuhteeseen liittyviä tietoja käsitelläkseen niitä ja siirtääkseen niitä kolmansille osapuolille siinä laajuudessa, kuin sopimuksen täyttäminen edellyttää. Turvaukko voi luovuttaa valmistajille tietoja yksittäisistä asiakkaista, mikäli valmistajan toimitusehdot niin edellyttävät.

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Näiden toimitusehtojen mukaisiin toimituksiin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä.

Turvaukko Oy:n ja Asiakkaan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli erimielisyydet eivät ratkea sovinnollisesti, ratkaistaan näistä toimitusehdoista tai sopimuksesta aiheutuvat riidat lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Joensuu ja välimiesmenettelyn kieli on suomi. Turvaukko Oy:llä on kuitenkin aina halutessaan oikeus ajaa kannetta välimiesoikeuden sijaan vaihtoehtoisesti Asiakkaan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Turvaukko Oy
Pilkontie 7
80130 Joensuu
2964614-7

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin avulla hoidetaan verkkokaupan tilauksiin tai sivuston lomakkeisiin liittyvää yhteydenpitoa. Asiakkaan luvalla sitä voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin. Rekisteriin tietonsa luovuttaneet henkilöt ovat asiakassuhteessa rekisterinpitäjän kanssa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan tilauksen/yhteydenoton yhteydessä luovuttamia tietoja: asiakkaan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Nämä ovat välttämättömiä perustietoja tilauksen käsittelyä, laskuttamista ja toimittamista tai lomakkeisiin vastaamista varten. Rekisteriin tallennetaan tiedot asiakkaan tilaushistoriasta, tilausten käsittelystä sekä mahdollisista tuotepalautuksista.

Google Analytics kerää kävijän IP-osoitteen, kielen, selaimen nimen sekä resoluution.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas on luovuttanut rekisteriin tallennetut tiedot rekisterinpitäjän käyttöön tilatessaan tuotteita verkkokaupasta ja / tai rekisteröityessään sen asiakkaaksi tai vaihtoehtoisesti täyttäessään tarjouspyyntö/palautelomakkeen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan rekisterinpitäjän asiakassuhteiden hoitamiseen eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakasrekisterin tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeet

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden tarkoitus tällä sivustolla on helpottaa ja nopeuttaa asiointia tallentamalla käyttäjän selaimen muistiin tietoja ja kaupan sessiotunnisteen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän sivustolla on käytössä turvallinen https-yhteys. Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu suojattuun palvelimeen sekä varmuuskopioitu toiseen. Palvelimien tietoturva on aina ajan tasalla ja tietoihin pääsevät vain valitut avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vatiin järjestelmään kirjautumisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.